V ŠPÚ SA KONALA KONFERENCIA K OZDRAVENIU SLOVENSKEJ POPULÁCIE S VÝZVOU PRE CIRKEV, CIRKEVNÉ ŠKOLY A ĽUDÍ DOBREJ VÔLE

V Štátnom pedagogickom ústave, za účasti tajomníka KBS pre katechizáciu a školstvo Dariusza Žuk-Olszewskeho, sa konala odborná konferencia s podtitulom „výzva pre cirkev, cirkevné školy a ľudí dobrej vôle“. Jej zámerom bola prezentácia spoločného projektu zameraného na ozdravenie slovenskej populácie, ktorý vznikol z iniciatívy Slovenského orla a zhodnotenie jeho doterajšej realizácie v spolupráci s MŠVVŠ SR a viacerými cirkevnými školami a cirkevnými inštitúciami.

„Konferencia vytvorila priestor pre výmenu skúseností a načrtnutie aktivít v rámci projektu, ktorého ambíciou je byť mostom k modernizácii školskej, telesnej a športovej výchovy a jej aplikácii v špecifických podmienkach cirkevných škôl, centier voľného času, farských spoločenstiev a pastoračných centier. Je predpoklad, že jeho úspešná realizácia by mohla mať výrazný vplyv na transfer spomínaných benefitov pre celú populáciu,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý konferenciu otvoril.

Na konferencii odznela prednáška o stave slovenskej populácie v oblasti kondície, telesného, duševného a duchovného zdravia i príčiny rizika jej ohrozenia, stručné predstavenie projektu ozdravenia populácie, stanovisko Svätej stolice, Magna Charta – morálny projekt pre šport, kultúru a výchovu a ďalšie súvisiace dokumenty.

Účastníci konferencie dostali návody na možnosti inovovania telocviční, informácie o kompenzačných cvičeniach na odstránenie disbalancov a porúch pohybového aparátu a nechýbali ani príklady dobrej praxe pre organizovanie pohybových aktivít detí, mládeže a rodín a námety na cvičenie a pobyt v prírode.

Konferenciu uzavrela diskusia o návrhu ďalšieho postupu v rámci projektu v oblasti metodickej, organizačnej a materiálno-technickej.

Zdroj: Štátny pedagogický ústav