Stanovy Slovenského Orla

Aktuálne stanovy Slovenského Orla v PDFpdf-logo


Úvodné ustanovenie
Slovenský Orol je samostatným dobrovoľným a nepolitickým združením dospelých, detí a mládeže bez vekového obmedzenia zameraného na telovýchovnú, športovú a turistickú činnosť doplnenú o kultúrnu, osvetovú, výchovnú činnosť s dôrazom na kresťanskú hodnotovú orientáciu, tradície sv.Cyrila, Metoda a Gorazda.

Č A S Ť   I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

článok  l

Názov,sídlo a pôsobnosť:

Názov organizácie: Slovenský Orol
Sídlo      : Bratislava
Oblasť pôsobenia : Slovenská republika
          Slováci žijúci v zahraničí

článok 2

Právna povaha

Slovenský Orol je samostatný právny subjekt, krajské, okresné orgány a kluby majú odvodenú právnu subjektivitu.

článok 3

Charakter a poslanie organizácie

Slovenský Orol je dobrovoľnou spoločenskou organizáciu združujúcou všetky vekové a výkonnostné kategórie členov bez obmedzenia s cieľom podpory telesného, duševného zdravia, celkovej zdatnosti s cieľom predĺženia priemerného veku občana, vytváranie podmienok a predpokladov pre zdravý vývoj jedinca a náväzne aj pre športový výkon. Dôležitým zámerom je aj prevencia proti civilizačným chorobám, najmä poruchám pohybového ústrojenstva, srdco-cievneho systému, ale aj rekonvalescencii. Majúc na zreteli komplexný rozvoj osobnosti členov, ale aj celej populácie je organizácia taktiež zameraná na oblasť kultúrno-osvetovú, spoločenskú, výchovnú a charitatívnu. Cieľom je aj napomáhanie mravnej etickej výchove svojich členov v duchu kresťanských zásad s naviazaním na tradície sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, ľudových a národných tradícií s podporou aktívnej kultúry, telesnej, duševnej /kalokagatia/ s pôsobením na budovanie pozitívneho genofondu našej populácie. Podporuje projekt ozdravenia národa a projekt podpory a ochrany mládeže. Ideovým základom výchovného pôsobenia organizácie sú všeobecne platné mravné normy, kresťanská hodnotová orientácia, národné, kultúrne tradície, sloboda, demokracia a solidarita.

článok 4

Druhy činnosti

l. Telovýchovná – športová činnosť
Slovenský Orol sa orientuje na rôzne druhy telovýchovnej a športovej činnosti podľa záujmu svojich členov a miestnych podmienok. Propaguje a uplatňuje účinné metódy a formy v oblasti základov telesnej výchovy, kondičnej gymnastiky, fitprogramu od rehabilitačnej prevencie, odstraňovanie disbalancov až po náročný fitprogram s akcentom na kvalitu telovýchovného procesu a športového tréningu. Uprednostňuje takú činnosť, ktorá účinne podporuje aktívne zdravie, celkovú kondíciu a harmonický rozvoj základných pohybových schopností.
Vytváranie predpokladov pre celkové zdravie a dobrú kondíciu naväzuje na pravidelnú športovú činnosť, športové súťaže, kvalitu procesu a podchytenie talentovanej mládeže. Hlavnou úlohou je vytváranie koncepčných, metodických, materiálno-technických, organizačných podnmienok pre pravidelné pohybové aktivity vrátane metodického usmernenia a školenia organizátorov, trénerov a cvičiteľov. Organizácia je zameraná na činnosť vlastných členov a na iniciatívy nad svojej členskej základne v projektoch zameraných na ozdravenie celej populácie.

2. Kultúrno – osvetová činnosť
Slovenský Orol spája kultúru tela s kultúrou ducha v zmysle myšlienok kalokagatie a pohybové aktivity spája s kukltúrno spoločenskými činnosťami, ktoré patria k ušľachtilým formám trávania voľného času, smerujú k sebazdokonalovaniu, rozvoju vzdelanosti, mravnosti, duchovnej výchove, spoločenskej zodpovednosti svojich členov, úcte k našim kresťanským, národným koreňom, slovenskej štátnosti a štátnym symbolom. Cieľom je vytváranie podmienok pre aktívnu kultúru talentovanej, ale aj netalentovanej mládeže, ako aj celej populácie.

3. Sociálno – charitatívna činnosť a duchovná výchova
Slovenský Orol v rámci sociálno charitatívneho prístupu vytvára podmienky pre šport, kultúru a výchovu pre všetky, teda aj sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, netalentovanú mládež s dôrazom na rehabilitačnú prevenciu, ale aj na vytváranie podmienok pre cvičenia telesne postihnutých. Vedie svojich členov a sympatizantov na pomoc starším, bezvládnym a telesne postihnutým ľudom, pri úprave cirkevných, športových priestorov, verejno-prospešných prácach, súvisiacich najmä s ekológiou a vzťahu k prírode. Duchovná výchova sa zameriava na náboženskú filozófiu, morálny kódex a spolu s kultúrou a športom dotvárajú synergický efekt prevencie proti negatívnym vplyvom, ako je kriminalita a drogová závislosť.

4. Hospodárska činnosť

Majetok tvoria:

 • členské príspevky,
 • dotácie,
 • príjmy z hospodárskej činnosti,
 • vlastné príjmy z telovýchovnej, športoveja kultúrno-spoločenskej činnosti, iný majetok z darov, odkazov, dedičstiev, subvencií, z obchodnej činnosti.

Majetok sa môže účelne využívať v zmysle znenia stanov a po schválení v príslušných orgánoch organizácie.

článok 5

Členstvo

Druhy a formy členstva:

 • individuálne
 • kolektívne
 • čestné
 • sympatizantov a priaznivcov
 • právnických osôb
 • fyzických osôb

Členstvo je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan a obyvateľ Slovenskej republiky vrátane zahraničných Slovákov, ktorí súhlasia so stanovami Slovenského Orla. Deti do l4 rokov potrebujú súhlas rodičov, alebo zákonných zástupcov. O prijatí člena rozhoduje Rada klubu na základe písomnej prihlášky. Dokladom o členstve je platný členský preukaz organizácie Slovenského Orla. Kolektívne členstvo vzniká písomnou formou medzi organizáciou, alebo skupinou a vedením Slovenského Orla na základe odsúhlasenia Rady Slovenského Orla. Čestné členstvo vzniká u zaslúžilých funkcionárov, alebo významných osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj organizácie SO podľa rozhodnutia Rady Slovenského Orla a vnútorných smerníc. Evidencia sympatizantov sa riadi preukazom “ sympatizant SO “ a písomnou evidenciou zoznamov. Členstvo právnických osôb je dané písomnou formou.

Členstvo zaniká:

 • vystúpením na základe písomnej odhlášky člena
 • úmrtím člena
 • vylúčením člena pri závažných previneniach.

článok 6

Práva a povinnosti členov

a/ Práva členov sú:

 • zúčasťňovať sa na telovýchovnom,športovom,kultúrno spoločenskom a inom živote organizácie,
 • zúčasťňovať sa na schôdzach,
 • voliť a byť volený do orgánov organizácie Slovenského Orla. Právo voliť majú členovia nad l5 rokov. Pri voľbe do hlavných funkcií v klube a orgánov Slovenského Orla sa vyžaduje vek nad l8 rokov,
 • podávať pripomienky, návrhy, odvolania, sťažnosti.

b/ Povinnosti členov sú:

 • plniť úlohy vyplývajúce zo Stanov a uznesení,
 • vykonávať prijaté funkcie,
 • šetriť majetok,
 • platiť stanovené príspevky.

Č A S Ť II.

ORGANIZÁCIA A ORGÁNY SLOVENSKÉHO ORLA

Článok 7

Zásady organizácie

Slovenský Orol je riadený Radou Slovenského Orla a vykonáva svoju činnosť orgánmi a organizačnými zložkami organizácie. Orgány sa volia verejným, alebo tajným hlasovaním. Všetky orgány sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov /delegátov/. Výročná členská schôdza MKSO je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov nad l5 rokov. Voľby a uznesenia sú právoplatné, ak boli schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov /delegátov/. Rada klubu s veľkou členskou základňou určí pre úseky činnosti kľúč delegátov na výročnú členskú schôdzu.

Článok 8

Organizačná štruktúra Slovenského Orla

Organizácia sa člení na:

 • a/ miestne kluby Slovenského Orla
 • b/ krajské orgány Slovenského Orla
 • c/ ústredie Slovenského Orla

Krajské orgány Slovenského Orla môžu ustanoviť menovaním Okresné rady Slovenského Orla z funkcionárov klubov Slovenského Orla v príslušnom okrese, ako svoje pomocné orgány, bez právnej subjektivity. Pri dostatočnom počte klubov SOv okrese môže zvážiť krajský orgán vytvorenie voleného okresného orgánu s odvodenou právnou subjektivitouna základe schválenia Rady SO.

Článok 9

Vznik a zánik klubu

Miestny klub Slovenského Orla je základnou organizačnou zložkou. Združuje členov v rámci jednej obce. Môže vzniknúťi v odlúčených osadách, kopaniciach. V mestách, kde je veľký počet členov, môže vzniknúť i viac klubov.
Ustanovujúcu schôdzu zvolá a riadi Prípravný výbor pre založenie klubu Slovenského Orla. Vznik klubu sa oznámi príslušnému okresnému úradu, / ak bol ustanovený / a požadovaný dokladmi krajskému orgánu a Rade Slovenského Orla.
Miestny klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schô-dza za účasti 3/4 členstva. K zániku je potrebný súhlas ústredného orgánu. Oznámenie o zrušení treba zaslať aj okresnému úradu, /ak bol ustanovený, ináč krajskému orgánu.

Článok 10

Orgány miestneho klubu Slovenského Orla

 • a/ Výročná členská schôdza klubu
 • b/ Rada klubu
 • c/ Revízna komisia klubu

Vo veľkých kluboch môže Rada klubu ustanoviť Sekretariát klubu s delegovaním vymedzenej právomoci.

Článok 11

Zakladajúca a výročná členská schôdza klubu

Riadi sa týmto programom:

 • voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie /3 členné/,
 • správa o činnosti, hlavné úlohy, oboznámenie sa so Stanovami a programom Slovenského Orla,
 • diskusia,
 • voľby 3-9 člennej Rady klubu a l-3 náhradníkov na 2 roky,
 • voľby 3 člennej Revíznej komisie klubu a l náhradníka na 2 roky,
 • schvaľuje delegátov na Krajský snem Slovenského Orla podľa stanoveného kľúča,
 • schvaľuje plán činnosti, rozpočet na bežný rok, pracovné uznesenie, schválenie príspevkov,

Okrem výročnej členskej schôdze zvoláva Rada klubu najmenej raz ročne pracovnú členskú schôdzu. Členská schôdza sa musí zvolať, ak o to požiada l/3 členov.

Článok 12

Rada klubu

Riadi činnosť klubu medzi výročnými schôdzami v súlade so stanovami. Volí podľa potreby a rozsahu činnosti klubu:

 • predsedu,
 • podpredsedu,
 • tajomníka,
 • hospodára,
 • ďalšie funkcie pre riadenie telovýchovnej a športovej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti, morálnej a etickej výchovy, zapisovateľa a pod., ďalšie funkcie podľa rozsahu činnosti klubu.

Schôdze Rady klubu sa konajú spravidla raz za 2 mesiace.
Schôdza Rady klubu musí byť zvolaná, ak o to požiada l/3 členov.

Článok 13

Revízna komisia klubu

Vykonáva revíziu činnosti a hospodárenia klubu. O výsledkoch revízie podáva správu Rade a výročnej členskej schôdzi klubu. Predseda komisie sa zúčastňuje na schôdzi Rady klubu s poradným hlasom.

Článok 14

Krajské orgány Slovenského Orla

 • a/ Krajský snem
 • b/ Krajská rady
 • c/ Predsedníctvo Krajskej rady
 • d/ Krajská revízna komisia

Článok 15

Krajský snem

Schádza sa každé 4 roky pred zjazdom Slovenského Orla. Zvoláva ho Krajská rada Slovenského Orla. Krajský snem tvoria delegáti zvolení na výročných členských schôdzach MKSO a pozvaní hostia.

Krajský snem

 • volí spravidla 2l-23 členov a 2 náhradníkov Krajskej rady Slovenského Orla na 4 roky,
 • volí 3-5 členov a l náhradníka Krajskej revíznej komisie na 4 roky
 • volí delegátov na zjazd Slovenského Orla,podľa kľúča stanoveného Radou Slovenského Orla,
 • schvaľuje hlavné úlohy Krajskej organizácie Slovenského Orla v intenciách uznesení ústredných orgánov Slovenského Orla,stanov organizácie a vlastných uznesení,
 • navrhuje Rade Slovenského Orla úpravu a zmenu stanov organizácie,
 • rozhoduje o hospodárení Krajskej organizácie Slovenského Orla,
 • navrhuje kandidátov do ústredných orgánov Slovenského Orla.

Článok 16

Krajská rada Slovenského Orla

volí 9-11 členov Predsedníctva Krajskej rady Slovenského Orla,

 • ustanovuje odborné komisie,
 • zabezpečuje riadenie a usmerňovanie MKSO v kraji,
 • rieši aktuálne problémy krajskej organizácie a MKSO v kraji,
 • stanovuje rozsah a možnosti športového súťaženia, akcií a podujatí krajského významnu,
 • realizuje plnenie uznesení a záverov Krajského snemu Slovenského Orla,
 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení ústredných orgánov Slovenského Orla, stanov organizácie, rokovacieho poriadku a vlastných uznesení,
 • podieľa sa svojim funkcionárskym aktívom na práci telovýchovnej a športovej komisie pri Krajskom územnosprávnom orgáne,
 • vytvára potrebné predpoklady na zabezpečenie činnosti krajských orolských orgánov,
 • riadi činnosť Predsedníctva Krajskej rady Slovenského Orla,
 • schvaľuje rozpočet Krajskej organizácie Slovenského Orla na príslušný rok a sleduje jeho čerpanie,
 • zvoláva Krajský snem Slovenského Orla minimálne raz za 2 roky a pred zjazdom Slovenského Orla.
 • zasadá najmenej lx v príslušnom roku.

Článok 17

Predsedníctvo Krajskej rady Slovenského Orla

 • šíri osvetu orolského hnutia v mestách a obciach kraja,
 • pripravuje a organizuje v rámci kraja:
  • krajské a regionálne športové súťaže a podujatia
  • rôzne kultúrno-osvetové akcie
  • charitatívnu činnosť
 • usmerňuje činnosť na úseku duchovnej výchovy členov MKSO,
 • rozširuje organizačnú a členskú základňu Slovenského Orla zakladaním nových klubov v mestách, obciach a na cirkevných školách v kraji,
 • úzko spolupracuje s ústredím Slovenského Orla, zabezpečuje prenos úloh a uznesení ústredných orgánov Slovenského Orla a ich realizáciu v kraji,
 • dáva pripomienky a námety na skvalitnenie činnosti MKSO pre ústredie Slovenského Orla,
 • spolupracuje v rámci Komisie pre telovýchovu a šport územnosprávneho orgánu kraja pri zabezpečovaní podmienok pre činnosť Krajskej organizácie Slovenského Orla,
 • riadi činnosť medzi zasadnutiami Krajskej rady Slovenského Orla,
 • disponuje s finančnými prostriedkami Krajskej organizácie Slovenského Orla,
 • pripravuje podklady a návrhy na rokovanie Krajskej rady Slovenského Orla,
 • ustanovuje vo všetkých okresoch kraja „Okresné rady SO“, ako pomocné orgány Krajskej rady Slovenského Orla,
 • rieši odvolania a sťažnosti v rámci kraja,
 • zasadá najmenej 4x v príslušnom roku.

Článok 18

Krajská revízna komisia Slovenského Orla

 • vykonáva najmenej raz do roka revíziu hospodárenia a činnosti krajských orgánov SO,
 • metodicky usmerňuje revízne komisie MKSO,
 • vykoná v závažných prípadoch revíziu v MKSO,
 • pripravuje závery na rokovanie Predsedníctva a Krajskej rady SO a správu pre Krajský snem SO,
 • volí zo svojho stredu predsedu Krajskej revíznej komisie SO,
 • úzko spolupracuje s Revíznou komisou ústredia SO.

Článok 19

Ústredné orgány Slovenského Orla

 • a/ Zjazd
 • b/ Rada Slovenského Orla
 • c/ Predsedníctvo Rady Slovenského Orla
 • d/ Revízna komisia

Článok 20

Zjazd Slovenského Orla

Zjazd je najvyšším orgánom organizácie Slovenského Orla.
Zjazd zvoláva Rada Slovenského Orla.
Účasť na zjazde:

 • členovia Rady a Revíznej komisie Slovenského Orla,
 • zvolení delegáti na Krajských snemoch Slovenského Orla,
 • hostia.

Zjazd:

 • volí spravidla 45 členov a 3-4 náhradníkov Rady SO na 4 roky,
 • volí 7 členov a l-2 náhradníkov Revíznej komisie Slovenského Orla na 4 roky,
 • na základe návrhu Predsedníctva Rady SO volí predsedu Slovenského Orla,
 • schvaľuje návrh Stanov organizácie Slovenského Orla,
 • schvaľuje program a hlavné úlohy organizácie,
 • rozhoduje o štruktúre a zložení orgánov Slovenského Orla,
 • rozhoduje o hospodárení organizácie,
 • vyjadruje stanovisko k ustanoveniu regionálnych orgánov Slovenského Orla,
 • stanovuje výšku členských príspevkov,
 • schvaľuje návrh odznaku a vlajky organizácie,
 • rozhoduje o čestnom členstve a o členstve zahraničných záujemcov.

Kľúč pre voľbu delegátov na zjazd Slovenského Orla pre Krajské snemy SO stanoví Rada Slovenského Orla podľa počtu členov a klubov SO.

Článok 21

Rada Slovenského Orla

Rada Slovenského Orla:

 • volí spravidla l5 členov Predseddníctva Rady SO,
 • ustanovuje odborné komisie,
 • zabezpečuje riadny chod organizácie medzi zjazdmi,
 • vydáva potrebné pokyny a smernice,
 • zaoberá sa metódami a formami hospodárskej činnosti spolupracuje s rezortom a podnikateľskou sférou.
 • zriaďuje Sekretariát Rady Slovenského Orla pre zabezpečenie operatívnej činnosti,
 • rieši odvolania a sťažnosti,
 • predkladá návrhy na úpravy a zmeny stanov,
 • schvaľuje Organizačný poriadok organizácie Slovenského Orla,
 • riadi činnosť Predsedníctva Rady Slovenského Orla,
 • schvaľuje rozpočet organizácie na príslušný rok a sleduje jeho čerpanie,
 • zvoláva zjazd Slovenského Orla.

Rada Slovenského Orla sa schádza spravidla dva razy ročne.

Článok 22

Predsedníctvo Rady Slovenského Orla

Zo svojho stredu navrhuje predsedu-prezidenta SO a predkladá ho na zvolenie zjazdu SO.
Riadi činnosť medzi zasadnutiami Rady Slovenského Orla.
Disponuje finančnými prostriedkami a pripravuje podklady a návrhy na rokovanie Rady Slovenského Orla. Zasadá spravidla raz za 2 mesiace.

Článok 23

Revízna komisia Slovenského Orla

Kontroluje činnosť, hospodárenie, plnenie pracovného a finančného plánu, pripravuje závery na rokovanie Rady a Predsedníctva Rady Slovenského Orla a správu pre zjazd. Metodicky usmerňuje Krajské revízne komisie Slovenského Orla. Volí zo svojho stredu predsedu revíznej komisie SO. Je povinná najmenej raz do roka vykonať revíziu hospodárenia a činnosti orgánov Slovenského Orla.

Článok 24

Zánik občianskeho združenia

O zániku občianskeho združenia rozhoduje jeho najvyšší orgán Zjazd Slovenského Orla. V prípade, že riadne zvolaný zjazd k tomuto rozhodnutiu nebude uznášania schopný, rozhodne o zániku združenia Rada Slovenského Orla. Pri zániku združenia bude stanovený likvidátor, ktorý vykoná majetkovo-právne vysporiadanie.

Článok 25

Záverečné ustanovenie

Zmeny a úpravy stanov nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Registráciu základných článkov klubov vykoná Rada Slovenského Orla.
Výklad Stanov vykonáva Predsedníctvo Rady Slovenského Orla.