OROL v Bibli

Nijaký iný vták nemá v kresťanskej ale i v predkresťanskej (egyptskej, gréckej, rímskej) symbolike také významné miesto oko OROL. Oddávna je symbolom moci a víťazstva. Podľa Aristotela iba OROL je schopný sa dívať priamo do Slnka. Právom mu patrí titul kráľa vtákov. Sprevádzal gréckeho Dia i rímskeho Jupitera. Do svojho znaku si ho vzali už rímske légie. V mnohých štátnych znakoch má svoje miesto aj dnes. Je na logách politických strán i rozličných organizácií. Nemôže preto chýbať ani v SLOVENSKOM ORLI.

Vo Svätom písme je OROL symbolom Božej všemohúcnosti, sily a vytrvalosti. V Starom zákone pripomína starostlivosť Boha o svoj ľud na ceste do zasľúbenej zeme, v Novom predstavuje okrem evanjelistu sv. Jána aj samého Ježiša Krista ako víťazného Vykupiteľa sveta, je symbolom jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia.

V celom Svätom písme sa OROL spomína 33 krát, 28 v Starom a päťkrát v Novom zákone. Je to presne toľko, koľko mal rokov náš Pán Ježiš Kristus.

Aby ste to nemuseli sami hľadať, urobil to za Vás

Váš  Slovenský Orol.

 1. Ex 19,4
  3Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu Pán na neho zavolal z vrchu: „Toto povieš Ja­ku­bovmu domu a zvestuješ Izraelitom: 4Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol sem k sebe. 5Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom – veď mne patrí celá zem – 6a budete mi kráľov­ským kňazstvom a svätým národom!“
 2. Lv 11,13
  Z vtákov sa však budete strániť týchto a nebudete ich jesť, lebo vám budú ohavnosťou: orla, orlosupa, orlosupa bradatého.
 3. Dt 14,13
  Jedzte všetky čisté vtáky; tieto však nejedzte: orla, orlosupa, orlosupa bradatého, kaňu, sokola a všetky druhy jastrabov.
 4. Dt 28,49
  Pán dovedie na teba cudzí národ zďaleka, z končín zeme, ktorý priletí ako orol.
 5. Dt 32,11
  Jak orol zobúdza svoje hniezdo, krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpäl svo­je krídla, chytil ho, nie­sol ho na svojich peru­tiach.
 6. 2 Sam 1,23
  Šaul a Jonatán, milí, spanilí, nerozišli sa v živote ani v smrti.
  Boli rýchlejší ako orly, udatnejší než levy.
 7. Jób 9,25-36
  Dni rýchlejšie mi ako bežec utiekli a stratili sa, šťastie nezhliadli.
  Sťa člnok z tŕstia sa iba prekĺzli, ako keď orol zlieta na korisť.
 8. Jób 28,7
  V končinách, v ktorých je zafírové skálie a zlatý prášok v sebe skrytý majú, sú zasa chodníky, že ich orol nezná a nezbadá ich ani oko supa.
 9. Jób 39,27
  Orol na tvoj rozkaz vzlietne do výšky, hniez­do postaví si veľmi vy­soko? Na brale on sídli, tamtiež nocúva, na útese skalnom, jak by v pev­nosti.
 10. Žalm 103,1-5
  Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnút­ro jeho menu sväté­mu.
  Dobroreč, duša moja, Pánovi nezabúdaj na jeho dobrodenia.
  Veď on ti odpúšťa všetky neprá­vosti,
  on lieči všetky tvoje neduhy;
  on vykupuje tvoj život zo záhuby,
  on ťa venčí milosrdenstvom a milos­ťou;
  on naplňuje dobro­de­nia­mi tvoje roky,
  preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.
 11. Prís 23,5
  Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vyna­liezavosť. (Len čo) si mihol okom (na bohat­stvo), už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám
 12. Prís 30,19
  Tri (veci) sú mi podivné a štyri nepochopiteľné (vonkoncom): púť orla na nebeskej (oblohe), púť hada na skale, púť lode morskou šíravou a (napokon) púť muža k mladici.
 13. Iz 40, 31
  Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
 14. Iz 46,11
  Od východu orla zavolám, z ďalekej krajiny muža svojich plánov. Čo som hovoril, to uskutočním, čo som ustanovil. to urobím.
 15. Jer 4,13
  Hľa, dvíha sa ako oblaky, jeho vozy sú sťa víchrica, jeho kone sú rýchlejšie od orlov. Beda nám, sme zničení!
 16. Jer 48,40
  Lebo toto hovorí Pán: Pozri, letí ako orol, roz­pre­stiera krídla nad Moa­bom.
 17. Jer 49,16
  Strach, čo si šíril, ťa sklamal aj pýcha tvojho srdca, čo bývaš v trhlinách skál, obsadzuješ vysoké kopce.
  Postav si hniezdo vysoko sťa orol, zrútim ťa odtiaľ – hovorí Pán.
 18. Jer 49,22
  Hľa, ako orol sa dvíha, letí, rozprestiera si krídla nad Bozrou; a srdce hrdi­nov Edomu bude v ten deň ako srdce ženy, ktorá rodí.“
 19. Nár 4,19
  Ľahší sú naši stíhatelia než orly nebies, po vrchoch nás hnali, na púšti striehli na nás.
 20. Ez 1,10
  Výzor ich tvárí však bol tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla.
 21. Ez 10,14
  Každý mal štyri tváre: prvá tvár, tvár cheruba, druhá tvár, tvár človeka, tretia tvár leva a štvrtá tvár orla.
 22. Ez 17,3
  A hovor: Toto hovorí Pán, Jahve: Veľký orol s veľkými krídlami, dlhými brkami, pokrytý strakatým perím, prišiel na Libanon a vzal vrcholec cédra.
 23. Ez 17,7
  Ale bol iný orol, mohutný, s veľkými krídlami a hustým perím. A hľa, vinič z hria­dok, kde bol zasadený, vystieral korene a vytŕčal konáre k nemu, aby ich zvlažoval.
 24. Dan 4,30
  V tú hodinu sa splnilo slovo na Nabuchodonozorovi; vyhnali ho spomedzi ľudí, jedol trávu ako dobytok a telo mu skrápala nebeská rosa, kým mu nenarástli vlasy ako orlom páperie a nechty ako vtákom.
 25. Dan 7,4
  3 Z mora vystúpili štyri veľké zvieratá; boli od seba odlišné. 4 Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce.
 26. Oz 8,1
  K ústam pozaunu! Ako orol nad Pánovým domom, pretože prestúpili moju zmluvu, zhrešili tiež proti môjmu zákonu.
 27. Abd 1,4
  Čo sa vyvýšiš ako orol a čo si aj medzi hviezdy hniezdo postavíš, zrútim ťa odtiaľ,“ hovorí Pán.
 28. Hab 1,8
  Ľahšie než leopardy sú jeho kone, rýchlejšie ako vlky za večera; jeho jazdci sa ženú, jeho jazdci prichádzajú zďaleka, letia sťa orol, keď sa vrhá na korisť.
 29. Mt 24,28
  Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.
 30. Lk 17,37
  Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.
 31. Zjv 4,7
  Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi.
 32. Zjv 8,13
  Orol s tromi „beda“ – Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: „Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!“
 33. Zjv 12,14
  14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.

autor článku: Ján Košiar