Ako založiť klub

Organizačné a hospodárske pokyny k zakladaniu miestnych klubov
Slovenského Orla


Milí priatelia,

teší nás Vaša snaha založiť si miestny klub Slovenského Orla. Obnova Slovenského Orla na území našej republiky má hlboký zmysel. Je nutnosťou pre mravnú obrodu národa v duchu kresťanských zásad, pre oživenie cyrilo-metodských tradícií, pre obnovu funkcie rodiny. Nech Božie požehnanie sprevádza Vaše kroky pri zakladaní miestneho klubu.

Postup:

V prvom rade je potrebné ustanoviť 3-5 členný prípravný výbor, ktorého úlohou bude pripraviť a uskutočniť ustanovujúcu schôdzu miestneho klubu Slovenského Or1a. Na tejto schôdzi zvoliť Radu a Revíznu komisiu miestneho klubu.
Registráciu za všetky vzniknuté kluby Slovenského Orla vykoná na Ministerstve vnútra SR ústredie Slovenského Orla.
Slovenský Štatistický úrad pridelil našej organizácii identifikačné číslo IČO 17315484.

V prílohe sa nachádza formulár:

„hlásenie z ustanovujúcej schôdze miestneho klubu SO“

Po ustanovujúcej schôdzi prosíme zaslať na ústredie SO poštou alebo elektronicky:

 1. Vyplnený formulár „Hlásenie z ustanovujúcej schôdze miestneho klubu SO (skratka MKSO)
 2. Požiadavku na finančný príspevok so stručným komentárom, akú činnosť plánujete vykonávať (plánované podujatia pre príslušný kalendárny rok)
 3. Kópiu zápisu z ustanovujúcej schôdze Vášho MKSO

O d p o r ú č a m e:

 • Zriadiť pečiatku potrebnú pre styk s peňažným ústavom obsahujúcu nasledovný text: Miestny klub SO v ……………………………………………………………………………, ulica, PSČ.
 • Vo Vami zvolenom peňažnom ústave zriadiť bežný účet, na ktorý Vám zašleme finančný príspevok.
 • Odporúčaná minimálna výška ročného členského príspevku, ktorý zostáva Vašim príjmom a jeho výšku si môžete upraviť podľa podmienok Vášho MK SO, je:
  Deti do 15 rokov – 2 eurá
  Mládež vo veku 16 – 18 rokov – 3 eurá
  Dospelí – 5 eur
 • Zaviesť pokladničnú knihu a evidenciu majetku, príjmy a výdavky riadne evidovať.