Programové prehlásenie

Slovenský Orol sa bude vo svojom programe orientovať v súlade so Stanovami na oblasť telesnej výchovy a športu, ktorá účinne podporuje telesné zdravie, duševné zdravie a celkovú zdatnosť populácie.
Cieľom je prispieť k predĺženiu priemerného veku občana, vytvorenie predpokladov pre zdravý vývoj jedninca a náväzne aj športové výkony. Dôraz budeme klásť na kvalitu telovýchovného procesu širokej základne s cieľom vytvárania podmienok pre talentovanú i netalentovanú mládež. V tomto smere budeme budovať metodické, materiálno-technické a organizačné podmienky podľa miestnych podmienok, našich možností a záujmu členov MKSO.

Slovenský Orol bude svoj program orientovať na svoju členskú základňu, ale bude tiež iniciovať projekt ozdravenia národa aj smerom k bežnej populácii a sympatizantom SO.

V záujme komplexného rozvoja osobnosti bude venovať pozornosť aj oblasti kultúrno-spoločenskej, výchovnej, charitatívnej, duchovnej, ako aj prevencii proti poruchám pohybového aparátu a ďalším civilizačným chorobám.Výchova ku kresťanskej hodnotovej orientácii, mravnosti, slovenskej štátnosti, tradíciám Cyrila, Metoda a Gorazda, teda k našim koreňom, vytvára komplexné pôsobenie na členov a synergický efekt v prevencii proti drogovým závislostiam, kriminalite a ďalším negatívnym vplyvom.
Výchova telesne, duševne a morálne zdatného občana je základom prosperity nášho štátu a je jednou z prioritných úloh našej organizácie.
V tomto smere ponúka Slovenský Orol vlastný projekt, ako „subsystém“ vládneho projektu ozdravenia národa v spolupráci s KBS,VÚC.

1. Projekty zamerané do vnútra organizácie SO budeme napĺňať podľa poradia dôležitosti a finančných možností. Pôjde najmä o:

 • projekt rozvoja členskej a organizačnej základne plošne s akcentom na národnostne zmiešané územia.,
 • projekt nenáročných miestnych, krajských a celoslovenských súťaží vrátane „orolských dní“.,
 • projekt rozvoja materiálno-technickej základne.,
 • projekt metodického centra /školenia cvičiteľov, metodické a audiovizuálne materiály, projektovanie cvičebných priestorov…/.,
 • spracovanie filozófie orolskej alternatívy športu a jej ponuka pre Slovensko aj zahraničie.,
 • projekt v oblasti podpory aktívnej kultúry našich členov, prehliadky a súťaže v kultúrnej oblasti.,
 • projekt spolupráce na transformácii telesnej kultúry v SR, iniciatívy v hľadaní úsporného a účinného modelu.,
 • dobudovanie krajských a neskôr okresných orgánov SO.

2. Iniciatívy zamerané nad rámec organizácie SO budú zamerané najmä na:

 • projekt ozdravenia národa v súlade s projektami vlády SR,
 • projekt ochrany a podpory mládeže najmä prevencia proti negatívnym vplyvom,
 • projekt v oblasti materiálno-technickej s uzavretým reťazcom – aplikovaný vývoj, výroba, servis, metodika, propagácia a osveta. Cieľom je podporiť produkty vyššej tvorčej činnosti, domácu výrobu, ako aj snahu po originálnej slovenskej koncepcii vo vybranom sortimente. Jednou z foriem by mohlo byť vytvorenie „Združenia výrobcov športových potrieb“.
 • Iniciovanie spolupráce rezortnej, spolkovej, komunálnej, cirkevnej, školskej sféry pri projektoch ozdravenia národa a spoločnom postupe pri prevencii proti negatívnym vplyvom, ako aj výchove k mravnosti, obecným kritériam morálky, slovenskej štátnosti a našim kresťanským koreňom.

3. V oblasti medzinárodnej pôsobiť v rámci medzinárodnej organizácie FICEP s aktivitami zameranými najmä v stredoeurópskom regióne s podporou programu v oblasti spolčovania, výchovy k demokracii, solidarite. Realizácia „Magny charty“. Preskúmať možnosti pôsobenia SO u Slovákov žijúcich v zahraničí.

4. Slovenský Orol sa bude usilovať o spravodlivé postavenie v pluralitnej telovýchove.

5. Slovenský Orol vyzýva predstaviteľov vlády, parlamentu, strán, hnutí, spoločenských organizácií, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle bez ohľadu na národné, náboženské a etnické skupiny k projektu ozdravenia po stránke telesnej, duševnej, duchovnej s dôrazom na morálny aspekt a prevencie proti negatívam.

Keď myslíme na 2O rokov zasadíme strom, keď myslíme na budúcnosť, vychovávame. My turisti vravíme, že kto zostane stáť na úpätí hory, nepríjme jej výzvu a nevystúpi na jej vrchol, navždy sa vzdá nádeje, že uvidí svet z nádhernej vtáčej perspektívy.