MAGNA CHARTA

MAGNA CHARTA

Morálny projekt pre šport kultúru a výchovu

FICEP -Medzinárodná katolícka federácia
telesnej výchovy a športu


M A G N A     C H A R T A


1. FICEP je medzinárodnou federáciou, ktorá si kladie vnášať‘ hodnoty Evanjelia do športu, kultúrnych aktivít a ušľachtilého využívania voľného časil

2. FICEP uprednostňuje všestranné rozvíjanie každej ľudskej bytosti. Športovaním a kultúrnymi aktivitami chce rozvíjať jej fyzické, psychické a morálne schopnosti uvedomujúc si spoločenskú zodpovednosť‘ a sociálne cítenie.

3. Svojou činnosťou sa FICEP chce stať pôdou pre evanjelizáciu, pretože hodnoty, ktoré uprednostňuje, sú hodnotami Evanjelia.

4. Ako medzinárodná organizácia, FICEP berle do úvahy zjednocovanie Európy a sama ostáva otvorená všetkým národom a kultúram.

5. FICEP je katolíckou organizáciou vo svete športu, kultúrnych aktivít a ušľachtilého využívania voľného času.

6. Uvedomujúc si pôvodný význam slova katolícky – teda univerzálny; jednotlivé národné federácie združené vo FICEP sú, otvorené tak, pre veriacich, nekatolíkov, ako aj neveriacim rešpektujúcim jej ciele.

7. Pri uplatňovaní globálnych cieľov si FICEP uvedomuje, že bola Svätou stolicou uznaná za cirkevné hnutie a za Medzinárodnú katolícku federáciu. Je znakom prítomnosti cirkvi vo svete športu a kultúrnych aktivít, jej záujmu o dianie v ňom, a to v úvahách o prijatí každého človeka, o rešpektovaní seba i druhého a sociálnej integrácii jednotlivcov

Základne hodnoty organizácie FICEP sú:

 • rešpektovanie ľudskej osobnosti a jej dôstojnosti
 • rozvoj osobnosti vo všetkých dimenziách
 • podieľanie sa na vytváraní solidárnejšieho sveta

Ciele FICEP:

 • integrácia med-7i jednotlivcami a kultúrami
 • demokracia
 • duchovný rozmer človeka

FICEP svoje projekty realizuje v umení:

 • žiť (príkladnosť rešpektovanie prírody)
 • povedať (vyjadriť hodnoty)
 • sláviť (pripravovať sviatok, náboženskú celebráciu)

FICEP je aktívny v oblasti:

 • športu
 • kultúry
 • využívania voľného času

S cieľom upevňovať‘ medzinárodné vzťahy sa členovia FICEP snažia o:
– vzájomné spoznávanie a pochopenie
– vytváranie spoločných aktivít
– vzájomné rešpektovanie a lásku

Realizácia projektov FICEP bude možná len zaangažovaním
(v rámci vlastných možnosti) každého:

-účastníka,
– vychovávateľa (animátora, cvičiteľa, trénera, atd. 🙂
-vedúceho (zodpovedného, atd.:)

Slovensky Orol ako člen FICEP je nositeľom MAGNY CHARTY
Je povinný uplatňovať MAGNU CHARTU vo svojej činnosti na domácej aj zahraničnej pôde a oboznamovať s ňou svoju členskú základňu, sympatizantov ako aj predstaviteľov cirkevného a verejného života.