Preambula stanov Slovenského Orla

Slovenský Orol je samostatný právny subjekt, krajské, okresné orgány a kluby majú odvodenú právnu subjektivitu.

Charakter a poslanie organizácie Slovenský Orol je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou združujúcou všetky vekové a výkonnostné kategórie členov bez obmedzenia s cieľom podpory telesného, duševného zdravia, celkovej zdatnosti s cieľom predĺženia priemerného veku občana, vytváranie podmienok a predpokladov pre zdravý vývoj jedinca a nadväzne aj pre športový výkon. Dôležitým zámerom je aj prevencia proti civilizačným chorobám, najmä poruchám pohybového ústrojenstva, srdcovo-cievneho systému, ale aj rekonvalescencii. Majúc na zreteli komplexný rozvoj osobnosti členov, ale aj celej populácie je organizácia taktiež zameraná na oblasť kultúrno – osvetovú, spoločenskú, výchovnú a charitatívnu. Cieľom je aj napomáhať mravnej a etickej výchove svojich členov v duchu kresťanských, zásad s nadviazaním tradície sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, výchova z prehlbovania povedomia v duchu národných tradícií s podporou aktívnej kultúrnej, telesnej, duševnej (kalokagatia) s pôsobením na budovanie pozitívneho genofondu našej populácie. Podporuje projekt ozdravenia národa a projekt podpory a ochrany mládeže pred negatívnymi vplyvmi súčasnosti. Ideovým základom výchovného pôsobenia organizácie sú všeobecne platné mravné normy, kresťanská hodnotová orientácia, národné, kultúrne tradície, sloboda, demokracia a solidarita.

Druhy činnosti

  1. Telovýchovná – športová činnosť
    Slovenský Orol sa orientuje na rôzne druhy telovýchovnej činnosti podľa záujmu svojich členov a miestnych podmienok. Propaguje a uplatňuje účinné metódy a, formy v oblasti základov telesnej výchovy, kondičnej gymnastiky, fit programu od rehabilitačnej prevencie, odstraňovania disbalancov až po náročný fit program s akcentom na kvalitu telovýchovného procesu a športového tréningu. Uprednostňuje takú činnosť, ktorá účinne podporuje aktívne zdravie, celkovú kondíciu a harmonický rozvoj základných pohybových schopností. Vytváraním predpokladov pre celkové zdravie a dobré kondíciu nadväzuje na pravidelnú športovú činnosť, športové súťaže, čím sa sleduje podchytenie talentovanej mládeže. Jednou z hlavných úloh je vytváranie koncepčných, metodických, materiálno – technických, technických podmienok pre pravidelné pohybové aktivity vrátane metodického usmernenia a školenia organizátorov, trénerov a cvičiteľov. Organizácia je predovšetkým orientovaná na činnosť vlastných členov SO a na iniciatívy svojej členskej: základne v projektoch zameraných na ozdravenie populácie.
  2. Kultúrno osvetová činnosť
    Slovenský Orol spája kultúru tela s kultúrou ducha v zmysle myšlienok kalokagatie a pohybové aktivity spája s kultúrno-spoločenskými činnosťami, ktoré patria k ušľachtilým formám trávenia voľného času, smerujú k seba zdokonaľovaniu, rozvoju vzdelanosti, mravnosti, duchovnej výchove, spoločenskej zodpovednosti svojich členov, k úcte voji kresťanským, národným koreňom, slovenskej štátnosti a štátnym symbolom. Cieľom je vytváranie podmienok pre aktívnu kultúru talentovanej; ale aj netalentovanej mládeže, ako i celej populácie.
  3. Sociálno – charitatívna činnosť a duchovná výchova
    Slovenský Orol v rámci sociálno-charitatívneho prístupu vytvára podmienky pre šport, kultúru a výchovu pre všetky, teda aj sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, pre netalentovaní mládeže s dôrazom na rehabilitačnú prevenciu, ale aj vytváranie podmienok pre cvičenie telesne postihnutých. Vedie svojich členov a sympatizantov na pomoc starším, bezvládnym a telesne postihnutým ľuďom, pri úprave cirkevných, športových priestorov, verejnoprospešných prácach súvisiacich najmä s ekológiou a vzťahom k prírode. Duchovná výchova sa zameriava na náboženskú filozofiu, morálny kódex a spolu s kultúrou a športom dotvárajú synergický efekt prevencie proti negatívnym vplyvom, ako je kriminalita a drogová závislosť.