Základné informácie – Profil a definícia Slovenského Orla

Slovenský Orol je nepolitická kresťanská a telovýchovná organizácia, ktorá v spojení športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má integračné schopnosti a súčasne vytvára synergický efekt ako prevencia proti negatívam.

Je iniciátorom projektu ozdravenia populácie. SO má temer storočnú tradíciu činnosti s prerušením. Bol zrušený oboma totalitami a to koncom roku 1938 pred nástupom fašizmu a rovnako aj v roku 1948 pri nástupe socializmu.

Organizácia bola obnovená siedmeho marca 1991 na prvom zjazde. Dobre sa etablovala doma aj v zahraničí. Je členom medzinárodnej organizácie FICEP ( 10 štátov Európy )

Nosným zámerom je kontinuita rodina – škola – klub, projekt ozdravenia populácie a vedenie k osobnej zodpovednosti za svoje telesné, duchovné a duševné zdravie, ale aj celej populácie.

Tradícia, symboly orla, zástava, hymna a vízia do ďalšieho tisícročia je dobrým podhubím a nádejou pre budúcnosť.