Projekt ozdravenia populácie

ozdravenie populácie
ozdravenie populácie
  I. VÝCHODISKÁ K PREDLOŽENEJ
   KONCEPCII
 II. HLAVNÉ CIELE KONCEPČNÉHO
   ZÁMERU
 III. METODICKÉ ZAMERANIE
 IV. HLAVNÉ SMERY V BUDOVANÍ 
   MATERIÁLNO-TECHNICKEJ
   ZÁKLADNE
  V. PROJEKT OSVETY,
   PROPAGÁCIE A SPRACOVANIA
   AUDIOVIZUÁLNYCH MATERIÁLOV
 VI. SÚČINNOSŤ REZORTOV,
   SPOLKOVEJ SFÉRY
 VII. POSTUPNOSŤ REALIZÁCIE
   V NÁKLADOVÝCH POLOŽKÁCH
   VZOROVÉ PRIESTORY,
   OVEROVACIE SÉRIE, 
   PASPORTIZÁCIA STAVU,
   PROGNÓZA REALIZÁCIE
VIII. ANOTÁCIA - ZÁVER

I. VÝCHODISKÁ K PREDLOŽENEJ KONCEPCII

Projekt pre ozdravenie národa predstavuje nový model prístupu k riešeniu problémov predĺženia priemerného veku občana, získania zdravia, odolnosti a psychickej vyrovnanosti. Zvýrazňuje súvis telesného, duševného zdravia, morálky s vyústením do výchovných aspektov najmä u mládeže a prevencie proti negatívam. Priemerný vek občana ovplyvňujú rôzne faktory. V tomto koncepčnom materiáli sa budeme venovať aktivitám, ktoré môže ovplyvniť jednotlivec. Sem patrí najmä psychická vyrovnanosť, účinné pohybové aktivity, prvky správnej životosprávy a najmä stravovanie.

Zdravie je vecou každého jednotlivca. Bude potrebné zbaviť sa zvyklostí bývalého režimu, kde zdravie bolo temer štátny majetok – ochoriem štát sa o mňa postará. Osobná starostlivosť o zdravie je vysoko etická kategória, ktorá v trhovom hospodárstve nadobúda aj ekonomický charakter, pretože zdravý a vitálny človek sa skôr presadí v konkurenčnom prostredí. Predložená koncepcia má interdisciplinárny charakter, teda analyzuje a integruje poznatky viacero vedných odvetví a hľadá využitie vo viacerých rezortoch a užívateľoch telovýchovného procesu.

Cieľom je ovplyvniť čo najväčšiu časť populácie s tým, že rezorty začnú s realizáciou koncepcie, ktorá sa potom prenesie do individuálnej sféry, k rodinnej pohybovej aktivite s ovplyvnením spolkovej sféry. Celková propagácia, osveta a vytvorenie určitého “ podhubia “ bude viesť k myšlienke, že ozdravenie národa musí začať v rodinách. Usmernenie v individuálnej telovýchove by malo napĺňať slogan :“ S telocvikom za človekom „. Zabezpečenie účinnej pohybovej aktivity pre širokú populáciu v súčasnom stave SR a celkovej psychóze je iluzórne cez zakonzervovaný systém telesnej kultúry. Pohybové aktivity bude potrebné priblížiť k človeku tam, kde sa práve nachádza, teda vhodnou formou do bytov, mini-telocviční v mieste bydliska, telovýchovných kútov na pracoviskách, fitcentier, nenáročných športovísk v exteriéri, až po platené telovýchovne služby. Významné miesto zaujíma zreformovaná školská telesná výchova, ktorá je v súčasnom období vo veľmi zlom stave, a to jednak v osnovách, v získaní poznatkov o základoch športového tréningu, nevyhovujúca materiálová báza, ako aj metodické a audiovizuálne vybavenie. Vypukle sa javí nutnosť inovácie telocviční s využitím progresívneho skladacieho náradia, náčinia. Osobitne treba riešiť otázky revízie telocviční, inováciu.

V komplexnom prístupe základné postavenie zaujímajú účinné metodické princípy, ktoré musia byť príťažlivé, dobre materiálno-technicky podložené s ohľadom na aspekty psychologické, sociologické a materiálne. Jedným z limitujúcich faktorov rozvoja telesnej kultúry v nových podmienkach je zabezpečenie kvalitnej materiálno-technickej základne, progresívneho náradia a náčinia a pomôcok, doplneného o účinnú metodiku cvičenia, ako aj zaistenie komplexného servisu služieb s odstránením všetkých slabých miest brániacich úspešnému realizačnému výstupu.

Nová štruktúra telesnej kultúry bude musieť úlohy súvisiace s rozvojom materiálno-technickej základne riešiť v nových podmienkach trhového hospodárstva účinným a možno aj nekonvenčným spôsobom. Pre úspešný realizačný výstup bude potrebné hľadať cesty ako zabezpečiť integrovaný výkon činnosti potrebný pre vyrovnaný rozvoj všetkých rozhodujúcich oblastí vývoja, výroby, obchodu, zladený s možnosťami a záujmami spotrebiteľov.

Zabezpečenie vlastnej výroby znamená zvýšenie zamestnanosti a zníženie dovozu a zvýšenie vývozu. Z pohľadu štátnej správy a príslušných rezortov bude potrebné vymedziť v oblasti meteriálno-technickej základne, čo bude prenechané na pôsobenie trhového hospodárstva a o ktorú oblasť sa postará štát. V každom prípade oblasť prognóz, hlavných smerov vývoja, výskum, čiastočne aplikovaný vývoj, zaistenie skúšobníctva, ochrana spotrebiteľa v oblasti kvality výrobkov, normalizácie, typizácie, stanovenie normatívov a osveta prislúchajú štátnej správe.

V oblasti metodiky cvičenia a materiálno-technickej základne je problematika jednotlivých rezortov spoločná, resp. sa jednotlivé koncepcie a záujmy prekrývajú. Z tohto pohľadu sa javí ako výhodný spoločný integrovaný postup jednotlivých zainteresovaných strán. Ide najmä o náradie, náčinie zamerané na individuálne cvičenie, bytový telocvik, mini telocvične, posilňovne, fitness centrá, trenažérová technika, moderné vybavenie telocviční v interiéri a exteriéri. Samozrejmou súčasťou musí byť prehľadne spracovaná metodika využívania audiovizuálnou formou. V tejto súvislosti by bol vhodný spoločný postup MŠ, MO, MV, MZ.

Zvláštnou témou je náväzne na posilňovacie prístroje a trenažérovú techniku vývoj zariadení pre rehabilitáciu, prevenciu pre zdravotníctvo, ale aj špecializované fitnescentrá zamerané pre telesne postihnutých. Koncepcia náradia, náčinia a pomôcok je rozpracovaná tak, aby sa dala použiť aj v individuálnom a bytovom telocviku. V prípade, že výrobcovia dostanú zákazky pre štátnu sféru-rezorty a použijú napr. unifikovanú stavebnicovú radu prístrojov, súčasne vyriešia podstatnú časť koncepcie v individuálnom a bytovom telocviku, ako podmienku zákazky.

II. HLAVNÉ CIELE KONCEPČNÉHO ZÁMERU

Hlavným cieľom uvedeného návrhu je poskytnúť širokým vrstvám obyvateľov systém telesných cvičení a pohybovej rekreácie dobre metodicky a materiálno-technicky podložený, ktorý bude fyziologicky vysoko účinný, t.j. zabezpečí harmonický rozvoj človeka. Pre splnenie hlavného cieľa bude potrebné komplexne rozpracovať s splniť nasledovné úlohy:

 • a) vybudovanie materiálno-technickej základne pre rozvoj masovej telesnej výchovy nášho obyvateľstva (náradie, náčinie, pomôcky, cvičebné priestory, vytvorenie podmienok pre vývoj a výrobu s dôrazom na podporu domácej produkcie)
 • b) spracovanie metodických a metodicko-organizačných návodov pre cvičenie vo vytipovaných vzorových priestoroch pre bežnú populáciu, rehabilitačnú prevenciu a kompenzačné cvičenia pre jednotlivé odvetvia profesie,
 • c) spracovanie plánu propagácie a telovýchovnej osvety s účasťou užívateľov telovýchovného procesu a oznamovacími prostriedkami,
 • d) návrh racionálneho spôsobu školenia cvičiteľov prostredníctvom seriálu v televízii v kombinácii s metodickými príučkami, plagátmi “ ľudový kurz cvičiteľov“, a najmä cez videokazety a ďalšie mediálne prostriedky.
 • e) pokus o vytvorenie originálnej koncepcie individuálneho, kolektívneho a bytového telocviku so zvážením spoločenských, politických a ekonomických dopadov, ako i možnosťou získania prostriedkov z vývozu náradia a náčinia, (podporu zamestnanosti v SR),
 • f) spracovanie harmonogramu prác, vytvorenie riešiteľských kolektívov pre akcie a plánu súčinnosti všetkých zainteresovaných zložiek,
 • g) spracovať sieťový graf jednotlivých činností, ich postupnosť a vzájomné väzby.

III. METODICKÉ ZAMERANIE – OBSAH A FORMY

Základom pre budovanie materiálno-technickej základne a vývoj náradia a náčinia budú metódy pohybovej výchovy v nadväznosti na koncepciu “ športu pre všetkých „, ktoré obsahovou náplňou a širokou paletou prostriedkov najviac vyhovujú stanoveným cieľom. Systém kondičných cvičení by mal zaručovať:

 • rast telesnej kondície (resp. jej udržanie), upevňovanie zdravia pri dôslednom dodržiavaní fyziologických zásad tréningu,
 • v optimálnom pomere rozvíjanie sily, rýchlosti, obratnosti a vytrvalosti s prihliadnutím na formovanie postavy,
 • zohľadnenie vekových kategórií, výkonnostných kategórií s rozlíšením zamerania metodiky pre ženy a mužov,
 • možnosť tvorby cvičebných komplexov, rehabilitačnej prevencie a samotnej rehabilitácie (pod dozorom odborníkov),
 • možnosť voľby kompenzačných cvičení pre elimináciu jednostranného pracovného zaťaženia podľa jednotlivých profesií – odstránenie disbalancov,
 • športová činnosť s nenáročnými súťažami so spoločensko-výchovným akcentom,
 • podpora dedinského futbalu i hier s využitím nenáročných ihrísk (tzv. pláckov) blízko bydliska.

Rámcová schéma tréningovej náplne:

 • a) rozcvička na zahriatie,
 • b) cvičenia zamerané na kĺbovú pohyblivosť, uvoľnenie a predĺženie svalov, zhybov
 • c) posilňovacie cvičenia – komplexný rozvoj základných svalových skupín, ich rovnováhy a súmernosti. Táto skupina cvičení v kombinácii s cvikmi na kĺbovú pohyblivosť je základom nápravných a rehabilitačných cvičení a odstránení disbalancov,
 • d) cvičenia zamerané na rozvoj odrazovej schopnosti, rýchlosti a obratnosti,
 • e) cvičenia zamerané na posilnenie srdcovo-cievneho systému a vnútorných orgánov,
 • f) doplnkové športy,
 • g) prvky správnej životosprávy a zdravotná gymnastika.

IV. HLAVNÉ SMERY V BUDOVANÍ MATERIÁLNO-TECHNICKEJ ZÁKLADNE PRE POHYBOVÉ AKTIVITY Z HĽADISKA PRIESTOROV

Pre doplnenie súčasnej materiálno-technickej základne telesnej výchovy sa javia najpotrebnejšie nasledovné smery vývoja náradia, náčinia a pomôcok:

 1. Drobné náradie a náčinie pre individuálne pohybové aktivity
 2. Bytový telocvik
 3. Vybavenosť minitelocviční (atypické priestory)
 4. Vybavenosť fitcentier
 5. Vybavenosť posilňovní
 6. Fitcentrá pre rehabilitačnú prevenciu, rehabilitáciu pre telesne postihnutých
 7. Inovácia telocviční
 8. Trenažérová technika
 9. Riešenie exteriérovej telocvične a združených ihrísk
 10. Kyslíkové bežecké dráhy

Stav vývoja náradia, náčinia a prístrojov pre zdokonalenie tréningového procesu.

Po revolúcii bol rozložený a zabrzdený vývoj a výroba vlastnej produkcie. Na trhu je viacero zahraničných firiem, ktoré sú cenovo veľmi náročné a žiaľ mnohé ponúkajú “ brakový tovar „. Chýba u nás certifikácia tohto sortimentu a ochrana spotrebiteľa. Doteraz boli rozpracované nasledovné oblasti, ktoré vyžadujú pokračovanie vo vývoji a výrobe.

 1. Drobné náradie a náčinie pre individuálny a bytový telocvik (nové typy švihadiel, postrehové loptičky, gumové medicinbaly, viacúčelové bubliny, univerzálne gumové siliče svalov…).
 2. Vybavenosť mini telocviční
  a) Univerzálna stavebnicová nástenná súprava (skladacia)
  b) Samostatné viacúčelové prístroje
  c) Jednoúčelové prístroje a špecializované trenažéry
  Pozn. Viacúčelový polyfunkčný systém.
 3. Vybavenosť fitnes – centier
  a) Ľahká a stredná sada prístrojov
  b) Ťažká sada prístrojov
 4. Vybavenosť posilňovní
  pre výkonnostný šport
  pre vrcholový šport
  pre ťažkú atletiku a vrhačov
 5. Bytový a individuálny telocvik
 6. Pri komplexnom riešení náradia a náčinia pre individuálny a bytový telocvik budeme vychádzať z reálnych podmienok a k nim prispôsobíme jednotlivé variantné riešenia.
  Samotná koncepcia bude vychádzať:
  a) z pohľadu súčasnej výstavby a možností súčasného bytového fondu,
  b) z perspektívneho pohľadu ovplyvnenia výstavby bytových súborov so zámerom zakomponovať “ mini – telocvičňu “ do bytových priestorov, najmä pre nadštandartné byty.
  Z hľadiska obsahovej náplne bude náradie a náčinie zamerané na posilňovanie základných svalových skupín a na rozvoj srdco-cievneho systému. Cvičenia zamerané na ohybnosť a kĺbovú pohyblivosť nie sú náročné na náčinie a pomôcky. Vhodnou formou uvoľňovacích a posilňovacích cvičení možno dosiahnuť žiadaný kondičný a zdravotný efekt.

V. PROJEKT OSVETY, PROPAGÁCIE A SPRACOVANIA AUDIOVIZUÁLNYCH MATERÁLOV

Pri presadzovaní hlavných cieľov koncepčného návrhu programu pre ozdravenie populácie je potrebné koordinovať a usmerňovať propagáciu a osvetu účinným spôsobom. Aj keď ide o subsystém, ktorý vychádza z pohybových aktivít, je potrebné súbežne šíriť osvetu v oblasti správnej životosprávy, najmä dietiky a stravovania. Dôležitým zámerom musí byť komplexnosť osvety, jednoduché vtipné rady, dobre podložené názornými audiovizuálnymi materiálmi. Nosnými smermi propagácie by mali byť:

 1. Televízny seriál, ktorý by súčasne slúžil ako ľudový kurz cvičiteľov s tým, že obsah seriálu by bol spracovaný aj do metodických plagátov a publikácií.
 2. Metodické materiály formou knižného vydania a tlačovín, seriály v rôznych časopisoch, ako aj v dennej tlači.
 3. Pravidelné relácie v rozhlase.
 4. Videofilmy s monotematickou náplňou stavebnicovo usporiadanou.
 5. Moderné mediálne prostriedky prezentačnej techniky v digitálnej forme, internet, počítačová technika.

VI. SÚČINNOSŤ REZORTOV SPOLKOVEJ A INDIVIDUÁLNEJ SFÉRY

Predkladaná koncepcia má nadrezortný a interdisciplinárny charakter, ako určitý subsystém súvisí s realizáciou programového vyhlásenia vlády SR. Rieši priamočiaro a efektívne usmernenie finančných prostriedkov do rozhodujúcich oblastí, ktoré sú spoločné, resp. sa prekrývajú v rezortnej, spolkovej a individuálnej sfére.
Toto nekonvenčné riešenie vychádza z poznania, že každý rezort, či spolková sféra si deformujú koncepčný zámer na svoje podmienky a nehľadá objektívnu pravdu z nadhľadu. Preto táto koncepcia bola tvorená objektívne.
Ozdravenie populácie, predĺženie priemerného veku, celková zdatnosť, brannosť, telesná a duševná kondícia sa týkajú najmä ministerstva školstva, zdravotníctva, obrany, vnútra, komunálnej sféry, spolkovej sféry zaoberajúcej sa telesnou kultúrou so smerovaním do individuálnej sféry a k rodine, ako základnej bunke spoločnosti.
V oblasti vývoja a výroby náradia a náčinia smeruje koncepčný zámer k ministerstvu hospodárstva, podpore malého a stredného podnikania a rozvoja domácej výroby.

Právo na zdravie a pohyb súvisí s chartou o športe, ľudskými právami aj pre slabšie sociálne vrstvy.

Z hľadiska zapojenia maximálneho počtu obyvateľov do pravidelnej činnosti je dôležité, ale aj účinné zapojiť do projektu ozdravenia aj sféru cirkevnú, ktorá má značný vplyv na veľkú časť našej populácie. Na vidieku sa javí stabilný projekt postavený na troch pilieroch: školská sféra, komunálna sféra a cirkevná sféra s odbornou organizáciou OROL, ale aj ďalšími telovýchovnými spolkovými organizáciami.

Z uvedených námetov sa javí ako najschodnejšie vytvoriť “ Projekt ozdravenia populácie „, ako vládny projekt programového vyhlásenia vlády s konkrétnym časovým a finančným plnením, ako aj konkrétnym mediálnym výstupom s ukážkou v rôznych vzorových priestoroch (inovovaná telocvičňa, fitcentrum, mini telocvičňa, telovýchovný kút na pracovisku, variantné riešenia v byte, rehabilitačné zariadenia a pod.).

V tejto súvislosti by bolo vhodné skoncentrovať úsilie viacerých vládnych projektov, ako je „aktualizovaný“ národný program podpory zdravia (uznesenie vlády č.622/93), program transformácie telesnej kultúry a taktiež program boja proti negatívam, ako je kriminalita, drogy atď.

Uvedené programy rieši viacero rozdrobenejších fondov. Predkladaný návrh sa javí ako vysoko efektívny, pretože sa koncentruje na podstatné a rozhodujúce oblasti, komplexným spôsobom využijúc metódu hlavného článku s koncentráciou úsilia z viacerých smerov. Tok finančných prostriedkov je jednoduchý, priehľadný s minimom nákladov na administratívne riadenie, navyše s kontrolovateľným vecným výsledkom. Okrem významného etického, politického dopadu, treba vidieť v predloženom návrhu aj ekonomický rozmer vo forme aktívneho zdravia, nižších nákladov na zdravotníctvo, ako aj zámerov marketingu poisťovní. Iniciátorom subsystémovo navrhovaného vládneho programu by mohlo byť Ministerstvo školstva SR.

Z hľadiska mienkotvorného, osvetového by mal byť program opretý o osvedčené piliere z minulosti, teda škola, obecný úrad, fara a samozrejme ovplyvnenie životného štýlu v rodinách. Dôležitým zámerom je posilnenie školskej povinnej telesnej výchovy, mimoškolskej telesnej výchovy a zachovania kontinuity fitprogramu zo škôl smerom k bytovému individuálnemu telocviku a jednak z pohľadu vzdelania v tejto oblasti (sám sebe lekárom, sám sebe trénerom), cez unifikáciu náradia, náčinia, a tým i ujednotenia metodiky cvičenia.